vrijdag 13 februari 2015

Blogverslag 1 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 13-02-2015

 
Blogverslag 1 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 13-02-2015

Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
1
In onze DOT samenstelling was het aftasten al snel afgerond. De ‘vormfase’ (stap1) (wie zitten er in het team en wat zijn ieders taken) is grotendeels afgerond. We hebben echter niet echt kunnen vaststellen of er een specifieke leider is. Vermoed wordt dat dit (nog) niet noodzakelijk is aangezien al snel bepaald was welke taak/rol een ieder inneemt in de groep. Maar dit moeten we moeten afwachten. Op basis van het groepsproces-model van Tuckman (1977) kan verondersteld worden dat we nu in fase 2 zitten, ‘de stormfase’. Deze fase kenmerkt zich als de periode waarin gewerkt wordt aan het vertrouwen. Om de samenwerking op elkaar af te stemmen en elkaar te leren kennen zijn we begonnen met het verdelen van kleine deelopdrachten. Hierdoor heeft iedereen een redelijk aandeel en kan gewerkt worden aan verantwoordelijkheden. We hebben tot nog toe enkel kleine verantwoordelijkheden van elkaar geëist en dus is hierin nog ruimte voor groei. Dit is niet raar, sommige leden kennen elkaar immers nog niet zolang. Wel is afgesproken om volgens strikte afspraken (planning) te werken en om eerlijk en open tegen elkaar te zijn. Dit betekent voor ons om in de communicatie duidelijk naar elkaar te zijn. Tijdens overleg is wel te merken dat ieder groepslid een eigen input heeft in het geheel. En daar wordt ook naar geluisterd. De omgang verloopt respectvol en dit draagt bij aan het groepsgevoel. Voor sterke meningsverschillen e.d. is het nog te vroeg. Tot op heden zijn we erg tevreden over onze DOT, zo hebben we tijdens onze laatste bespreking unaniem geconcludeerd.

Samenwerking
Voor de uitwerking van de eerste opdracht zijn er in de groep twee subgroepjes ontstaan. Dit komt door de vorm waarin we de opdracht hebben besloten te gieten. Jorrit en Rick werken enerzijds samen aan een onderdeel (Sociale Media) in de opdracht. Jurre en Erik werken anderzijds samen aan een ander onderdeel (Basisvaardigheden Word). Hierover meer in ‘product en ontwerpkeuzes’.
Over de kwaliteit van de samenwerking is nog weinig te zeggen aangezien we net zijn gestart. Wel kunnen we stellen dat de samenwerking tot nu toe goed verloopt. Door middel van Skype overleg zijn we in staat te brainstormen en na te denken over elkaars werk.

Product en het belang voor de opdrachtgevers.
Onze uitwerking kent een tweedeling. De Mbo-school, waar Jurre werkzaam is, geeft aan dat er onder de groep 1e en 2e jaars studenten tekortkomingen zijn in de basisvaardigheden ICT. De problemen komen vooral voor in het gebruik van tekstverwerkingsprogramma Word. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor ‘betere begeleiding’ van de doelgroep met betrekking tot het gebruik van sociale media.
We hebben als DOT besloten om in te haken op deze twee onderwerpen. Uit de nog onvolledige literatuurstudie is reeds naar voren gekomen dat er op basisscholen en mbo scholen minimaal aandacht wordt besteed aan specifieke leerlijnen voor ICT en ontwikkeling. Kortgezegd, het vak Informatica of ICT-leer wordt niet of nauwelijks (meer) onderwezen. Dit kan als een mogelijke verklaring worden genoemd voor de problemen die leerlingen, eenmaal in het beroepsonderwijs ondervinden. Er zal een groter literatuuronderzoek worden gedaan om te kijken naar de competenties die horen bij de basale en gevorderde vaardigheden voor het programma Word (Jurre/Erik). Ook de sociale media competenties worden nader onderzocht (Rick en Jorrit). Dit vormt samen de literaire basis van waaruit keuzes kunnen worden gemaakt voor het praktijkdeel.


Ontwerpkeuzes

Tijdens de uitvoering van dit project werken we de twee thema’s als volgt uit:
Allereerst wordt een enquête afgenomen onder de doelgroep van het onderzoek. De Ja/nee vragen in de enquête inventariseren welke specifieke vaardigheden er (in het gebruik van Word én in het gebruik van sociale media) nog moeten worden aangeleerd. Het doel is het bepalen van de leerbehoeften van de doelgroep. Op basis van deze resultaten, in combinatie met de resultaten uit de literatuur wordt getracht een toegespitst lespakket samen te stellen om leerlingen in staat te stellen hun algemene vaardigheden met betrekking tot WORD naar een hoger niveau te tillen. Het lespakket moet  de school, naast de vaardigheden in WORD, ook helpen om de vaardigheden in sociale media bij de doelgroep te verbeteren. We spitsen deze lessen toe op de leerbehoeften en de competenties uit de literatuur.

Individuele taken
Op dit moment zijn er binnen de subgroepjes afspraken gemaakt over de uitwerking van de onderdelen. Hierin worden de taken verdeeld en geldt de afspraak dat iedere dinsdag, zonder tegenbericht, al het afgesproken werk klaar. Op dinsdagen wordt namelijk Skype overleg gevoerd over de voortgang en vervolgstappen.
Op die manier plannen en werken we van week tot week. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn aandeel in het geheel. Wel worden de stukken onderling van elkaar gelezen en voorzien van feedback. Zo ook in deze blog. Op deze wijze bewaken we onze gezamenlijke visie op de opdracht om overlap en uiteenloop tegen te gaan.


Bron 1:
Vliet, V. van. (2015). Vijf fasen van groepsontwikkeling (Tuckman), Geraadpleegd op 10 februari 2015, van http://www.scienceprogress.nl/organisatie/vijf-fasen-van-groepsontwikkeling-tuckman

Ter illustratie van onze samenwerking, het volgende (schokkende) beeld:Geen opmerkingen:

Een reactie posten