vrijdag 20 februari 2015


Blogverslag 2 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 20-02-2015

                                                               'De kogel is door de kerk'


Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
1 Deze week is er grote vooruitgang geboekt in het groepsproces. Afgelopen week werd in de vormfase (Fase 1) kort aandacht besteed aan het aftasten (vormfase). Inmiddels heeft iedereen zijn positie in de groep bepaald en dat geeft rust en overzicht. We kunnen stellen dat we elkaar goed liggen, dit is te merken aan de onderlinge omgang. Het samenspel binnen de DOT verloopt evenwichtig en voortvarend.
De belangrijkste opbrengst uit deze week is overeenstemming. Vorige week bestond er nog onduidelijkheid over de vorm en richting van de opdracht. Binnen de groep heerste ietwat verdeeldheid. De groep hinkte op twee gedachten, twee onderwerpen. Een mooie ontwikkeling om te zien was dat hierover niet direct werd geoordeeld, maar dat er werd overlegd binnen de groep en door middel van goede argumenten de meningen werden gestaafd.
Als DOT besloten we beide onderwerpen eerst nader te bekijken, ieder voor zich, om te kijken wat de mogelijkheden waren. Ook was de vraag of beide onderwerpen te combineren waren. De aanpak bleek een goede beslissing omdat ieder lid de kans kreeg om zijn eigen idee voor het geheel eens grondig uit te diepen (het vooronderzoek). Dit resulteerde deze week in een Skype gesprek waarin het door ons onderzochte werd afgewogen al naar gelang de meerwaarde voor ons onderzoek. Uiteindelijk kwamen we als groep tot de beslissing om één van de twee onderwerpen te schrappen. Deze overtuiging kwam tot stand nadat we van alles hadden geprobeerd om beide onderwerpen, de ICT basisvaardigheden WORD en het veilig gebruik van sociale media, te combineren. Ondanks alle pogingen kon niemand daar een concreet beeld bij vormen. Tijdens het Skypeoverleg zei iemand dat deze te maken koppeling eigenlijk niet prettig en ‘geforceerd’ voelde. Hierover waren we het allen eens. Daarop is besloten de keuze voor social media (eerst) af te stellen. Mede dankzij deze conclusie, kunnen we ons meer gaan richten op het overkoepelende onderwerp Word –gebruik om ons onderzoek gevolglijk toe te spitsen.  In dit belangrijke deel in ons groepsproces zijn zowel uit Fase 2 (stormfase) als Fase 3 (normfase) aspecten terug te zien. Een aspect uit de stormfase openbaarde zich door de wijze waarop er, op een ‘nette’ manier, feedback/kritiek werd gegeven op elkaars voorstellen.2 De sfeer was daarin niet vijandig en over alle opties is welbewust gesproken. Fase 3, is de normfase. Hierin zitten we nu. Afgelopen dinsdag is namelijk de knoop door gehakt en is er een overeenkomst bereikt. In ons werkproces versterkt dit het wij-gevoel als groep, een ander component uit de normfase.
2 Over de nieuwe richtlijnen inhoudelijk meer in ‘Product en Ontwerpkeuze’.

Samenwerking
Het kopje samenwerking heeft veel overlap met het groepsproces. Daarover wijden we hier niet verder uit. Wat opvalt is dat de inzet van subgroepjes goed werkt. De combinaties binnen de groep zullen in de komende week worden ververst. Hierdoor krijg je als DOT de kans om met alle leden ook een 1 op 1 samenwerking aan te gaan. Dit leek ons een goed idee.
De samenwerking verloopt verder plezierig. De taken worden verdeeld naar de mogelijkheden en talenten binnen de groep. Verder blijft de afspraak blijft van kracht dat ingebrachte stukken worden voorzien van feedback door de andere groepsgenoten.

Product en het belang voor de opdrachtgevers.
Uit het hierboven vermelde overleg is besloten om in te gaan op het probleem van de afdeling MBO van Groenhorst Almere school. Hierover stond in de vorige blog al kort iets beschreven. Hieronder volgt een completer beeld van de probleemstelling.
In gesprekken van collega’s van de afdeling wordt regelmatig gesproken over de voortgang van de leerlingen.  Een terugkerend item is de constatering  dat de  leerlingen moeite  hebben  met  het optimaal  en  efficiënt  gebruiken  van  het  Microsoft  Office  pakket.  Specifiek wordt vooral vaak  tekstverwerkingsprogramma  Word  als hoofdonderwerp aangehaald. Wat de docenten  opvalt, is dat de leerlingen nauwelijks gebruik maken van de vele mogelijkheden die Word biedt. Met als gevolg dat bepaalde handelingen veel tijd kosten en niet efficiënt zijn.

Om die reden zou de opdrachtgever graag willen weten in welke vaardigheden binnen Word Office de leerlingen problemen ervaren of tekort schieten en hoe deze kunnen worden bijgebracht. Het doel van deze analyse te bepalen hoe we het Word – gebruik op het MBO naar een hoger plan kunnen tillen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk door in groep 7/8 al te beginnen met onderwijzen in gebruik van Word om de leerlingen een goede basis te bieden. Omdat dit bestaande probleem ons is aangereikt door een externe opdrachtgever is besloten om ons hier vanaf heden op te gaan richten.

Ontwerpkeuzes
Omdat onze groep bestaat uit aanstaande basisschoolleerkrachten en een Mbo docent, willen we kijken naar de mogelijkheid het onderwerp breder te trekken. Het idee is om de vaardigheden voor Word Office ook voor basis-en voortgezet onderwijs onder de loep te nemen. Aangezien de problemen in het gebruik van Word op Mbo duidelijk naar voren komen, willen we ook een blik werpen op de leerjaren die daar aan vooraf gaan. In de aanhangende literatuur wordt hier ook over gesproken. (Deze literatuur zal worden uitgewerkt en opgenomen in het eindverslag).
Derhalve is de keuze gemaakt te kijken naar de mogelijkheid om voor zowel basis- als vervolgonderwijs een passend lesaanbod te vormen. Voor het basisonderwijs worden de groep 7 en 8 benaderd. Het genoemde lesaanbod, in de vorm van een lespakket, zal na periode 1 worden vormgegeven en getest in de praktijk.
Om te bepalen welke specifieke vaardigheden in Word Office de doelgroepen het minst goed beheersen, is besloten een online enquête in te zetten. Hierin geven de leerlingen aan welke bevraagde vaardigheden beheerst worden en welke niet. De vaardigheden in enquête worden geïllustreerd met een voorbeeld.

Individuele taken
De komende week werken Jorrit en Erik samen aan een concreet overzicht waarin de richting dat ons project zal opgaan wordt weergegeven. Het is de bedoeling om de begeleidende docenten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, te vragen om feedback. Hierdoor kan bepaalt worden of de gekozen richting de juiste is en of deze qua omvang voldoende is en voldoende afgebakend.
Rick en Jurre zullen zich onder meer bezig houden met het plan van aanpak dat geschreven wordt als onderdeel van het eindverslag voor de pilotopdracht.
Vooralsnog wordt steevast op dinsdagen Skype overleg gevoerd over de voortgang en vervolgstappen. Daarbij geldt nog altijd de afspraak dat geplande activiteiten en uitwerkingen, zonder tegenbericht, af dienen te zijn. We bewaken zodoende samen het proces en houden onze gezamenlijke visie in het oog.

Bron 1:
Vliet, V. van. (2015). Vijf fasen van groepsontwikkeling (Tuckman), Geraadpleegd op 17 februari 2015, van
http://www.scienceprogress.nl/organisatie/vijf-fasen-van-groepsontwikkeling-tuckman

Bron 2: Groepsdynamiek.nl. (2013). De ontwikkeling van een groep volgens de theorie van Tuckman, Geraadpleegd op 17 februari 2015, van 
http://www.groepsdynamiek.nl/tuckmansstages.html

Deze afbeelding illustreert het verloop van de afgelopen week het beste!

 

1 opmerking:

 1. Beste DOT,

  Fijn om jullie voortgangsontwikkelingen te kunnen volgend, doordat jullie uitvoerig beschrijven hoe samenwerkings- en ontwerpprocessen verlopen. Interessante en ook praktische bron van Tuckman. Ik ben benieuwd naar jullie motivatie voor het gebruik van juist deze kennisbron, wellicht in een volgend blog? Wat is de koppeling die je kunt leggen tussen deze bron(nen) en ADDIE? B

  Begrijp ik bovendien goed, dat jullie inmiddels de keuze voor één onderwerp hebben gemaakt, namelijk Word? Volgens mij maken jullie mooi en praktisch gebruik van elkaars achtergronden. Ik zou dan aanraden om te kijken of jullie vanuit (literatuur)bronnen en gesprekken met de scholen tot een adequate eindkwalificatie kunnen komen wat betreft Word vaardigheden voor de laatste groepen c.q. klassen van respectievelijk PO en VO. Vanuit de eisen van de eerste klas MBO. Dus eigenlijk werk je dan terug: wat is er bij de start op het MBO nodig aan vaardigheden, wat moeten ze dan op eind VO niveau kunnen en wat is daar voor nodig op eind PO niveau? Is er een soort kennisbasis Word ;-)? Is die gewenst? Maken jullie die? En wanneer beheers je die kennisbasis voldoende, dus wanneer ben je geslaagd? Veel vragen als aanscherping op jullie ideeën. Vergelijk maar eens de activiteiten op basis waarvan het CBS het niveau van internet- en computervaardigheden rubriceren: Bron:
  publicatiereeks CBS 2013 ICT, kennis en economie (zoektermen Google).
  Of doe inspiratie op vanuit het format van de Kennisbasis ICT (je vindt die bij de minor kennisbronnen op de elo).

  Hartelijke groet,
  Rina

  BeantwoordenVerwijderen