vrijdag 20 februari 2015


Blogverslag 2 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 20-02-2015

                                                               'De kogel is door de kerk'


Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
1 Deze week is er grote vooruitgang geboekt in het groepsproces. Afgelopen week werd in de vormfase (Fase 1) kort aandacht besteed aan het aftasten (vormfase). Inmiddels heeft iedereen zijn positie in de groep bepaald en dat geeft rust en overzicht. We kunnen stellen dat we elkaar goed liggen, dit is te merken aan de onderlinge omgang. Het samenspel binnen de DOT verloopt evenwichtig en voortvarend.
De belangrijkste opbrengst uit deze week is overeenstemming. Vorige week bestond er nog onduidelijkheid over de vorm en richting van de opdracht. Binnen de groep heerste ietwat verdeeldheid. De groep hinkte op twee gedachten, twee onderwerpen. Een mooie ontwikkeling om te zien was dat hierover niet direct werd geoordeeld, maar dat er werd overlegd binnen de groep en door middel van goede argumenten de meningen werden gestaafd.
Als DOT besloten we beide onderwerpen eerst nader te bekijken, ieder voor zich, om te kijken wat de mogelijkheden waren. Ook was de vraag of beide onderwerpen te combineren waren. De aanpak bleek een goede beslissing omdat ieder lid de kans kreeg om zijn eigen idee voor het geheel eens grondig uit te diepen (het vooronderzoek). Dit resulteerde deze week in een Skype gesprek waarin het door ons onderzochte werd afgewogen al naar gelang de meerwaarde voor ons onderzoek. Uiteindelijk kwamen we als groep tot de beslissing om één van de twee onderwerpen te schrappen. Deze overtuiging kwam tot stand nadat we van alles hadden geprobeerd om beide onderwerpen, de ICT basisvaardigheden WORD en het veilig gebruik van sociale media, te combineren. Ondanks alle pogingen kon niemand daar een concreet beeld bij vormen. Tijdens het Skypeoverleg zei iemand dat deze te maken koppeling eigenlijk niet prettig en ‘geforceerd’ voelde. Hierover waren we het allen eens. Daarop is besloten de keuze voor social media (eerst) af te stellen. Mede dankzij deze conclusie, kunnen we ons meer gaan richten op het overkoepelende onderwerp Word –gebruik om ons onderzoek gevolglijk toe te spitsen.  In dit belangrijke deel in ons groepsproces zijn zowel uit Fase 2 (stormfase) als Fase 3 (normfase) aspecten terug te zien. Een aspect uit de stormfase openbaarde zich door de wijze waarop er, op een ‘nette’ manier, feedback/kritiek werd gegeven op elkaars voorstellen.2 De sfeer was daarin niet vijandig en over alle opties is welbewust gesproken. Fase 3, is de normfase. Hierin zitten we nu. Afgelopen dinsdag is namelijk de knoop door gehakt en is er een overeenkomst bereikt. In ons werkproces versterkt dit het wij-gevoel als groep, een ander component uit de normfase.
2 Over de nieuwe richtlijnen inhoudelijk meer in ‘Product en Ontwerpkeuze’.

Samenwerking
Het kopje samenwerking heeft veel overlap met het groepsproces. Daarover wijden we hier niet verder uit. Wat opvalt is dat de inzet van subgroepjes goed werkt. De combinaties binnen de groep zullen in de komende week worden ververst. Hierdoor krijg je als DOT de kans om met alle leden ook een 1 op 1 samenwerking aan te gaan. Dit leek ons een goed idee.
De samenwerking verloopt verder plezierig. De taken worden verdeeld naar de mogelijkheden en talenten binnen de groep. Verder blijft de afspraak blijft van kracht dat ingebrachte stukken worden voorzien van feedback door de andere groepsgenoten.

Product en het belang voor de opdrachtgevers.
Uit het hierboven vermelde overleg is besloten om in te gaan op het probleem van de afdeling MBO van Groenhorst Almere school. Hierover stond in de vorige blog al kort iets beschreven. Hieronder volgt een completer beeld van de probleemstelling.
In gesprekken van collega’s van de afdeling wordt regelmatig gesproken over de voortgang van de leerlingen.  Een terugkerend item is de constatering  dat de  leerlingen moeite  hebben  met  het optimaal  en  efficiënt  gebruiken  van  het  Microsoft  Office  pakket.  Specifiek wordt vooral vaak  tekstverwerkingsprogramma  Word  als hoofdonderwerp aangehaald. Wat de docenten  opvalt, is dat de leerlingen nauwelijks gebruik maken van de vele mogelijkheden die Word biedt. Met als gevolg dat bepaalde handelingen veel tijd kosten en niet efficiënt zijn.

Om die reden zou de opdrachtgever graag willen weten in welke vaardigheden binnen Word Office de leerlingen problemen ervaren of tekort schieten en hoe deze kunnen worden bijgebracht. Het doel van deze analyse te bepalen hoe we het Word – gebruik op het MBO naar een hoger plan kunnen tillen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk door in groep 7/8 al te beginnen met onderwijzen in gebruik van Word om de leerlingen een goede basis te bieden. Omdat dit bestaande probleem ons is aangereikt door een externe opdrachtgever is besloten om ons hier vanaf heden op te gaan richten.

Ontwerpkeuzes
Omdat onze groep bestaat uit aanstaande basisschoolleerkrachten en een Mbo docent, willen we kijken naar de mogelijkheid het onderwerp breder te trekken. Het idee is om de vaardigheden voor Word Office ook voor basis-en voortgezet onderwijs onder de loep te nemen. Aangezien de problemen in het gebruik van Word op Mbo duidelijk naar voren komen, willen we ook een blik werpen op de leerjaren die daar aan vooraf gaan. In de aanhangende literatuur wordt hier ook over gesproken. (Deze literatuur zal worden uitgewerkt en opgenomen in het eindverslag).
Derhalve is de keuze gemaakt te kijken naar de mogelijkheid om voor zowel basis- als vervolgonderwijs een passend lesaanbod te vormen. Voor het basisonderwijs worden de groep 7 en 8 benaderd. Het genoemde lesaanbod, in de vorm van een lespakket, zal na periode 1 worden vormgegeven en getest in de praktijk.
Om te bepalen welke specifieke vaardigheden in Word Office de doelgroepen het minst goed beheersen, is besloten een online enquête in te zetten. Hierin geven de leerlingen aan welke bevraagde vaardigheden beheerst worden en welke niet. De vaardigheden in enquête worden geïllustreerd met een voorbeeld.

Individuele taken
De komende week werken Jorrit en Erik samen aan een concreet overzicht waarin de richting dat ons project zal opgaan wordt weergegeven. Het is de bedoeling om de begeleidende docenten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, te vragen om feedback. Hierdoor kan bepaalt worden of de gekozen richting de juiste is en of deze qua omvang voldoende is en voldoende afgebakend.
Rick en Jurre zullen zich onder meer bezig houden met het plan van aanpak dat geschreven wordt als onderdeel van het eindverslag voor de pilotopdracht.
Vooralsnog wordt steevast op dinsdagen Skype overleg gevoerd over de voortgang en vervolgstappen. Daarbij geldt nog altijd de afspraak dat geplande activiteiten en uitwerkingen, zonder tegenbericht, af dienen te zijn. We bewaken zodoende samen het proces en houden onze gezamenlijke visie in het oog.

Bron 1:
Vliet, V. van. (2015). Vijf fasen van groepsontwikkeling (Tuckman), Geraadpleegd op 17 februari 2015, van
http://www.scienceprogress.nl/organisatie/vijf-fasen-van-groepsontwikkeling-tuckman

Bron 2: Groepsdynamiek.nl. (2013). De ontwikkeling van een groep volgens de theorie van Tuckman, Geraadpleegd op 17 februari 2015, van 
http://www.groepsdynamiek.nl/tuckmansstages.html

Deze afbeelding illustreert het verloop van de afgelopen week het beste!

 

vrijdag 13 februari 2015

Blogverslag 1 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 13-02-2015

 
Blogverslag 1 (DOT) Jurre, Rick, Jorrit en Erik. Geschreven op 13-02-2015

Groepsproces aan de hand van het model van Tuckman (1977).
1
In onze DOT samenstelling was het aftasten al snel afgerond. De ‘vormfase’ (stap1) (wie zitten er in het team en wat zijn ieders taken) is grotendeels afgerond. We hebben echter niet echt kunnen vaststellen of er een specifieke leider is. Vermoed wordt dat dit (nog) niet noodzakelijk is aangezien al snel bepaald was welke taak/rol een ieder inneemt in de groep. Maar dit moeten we moeten afwachten. Op basis van het groepsproces-model van Tuckman (1977) kan verondersteld worden dat we nu in fase 2 zitten, ‘de stormfase’. Deze fase kenmerkt zich als de periode waarin gewerkt wordt aan het vertrouwen. Om de samenwerking op elkaar af te stemmen en elkaar te leren kennen zijn we begonnen met het verdelen van kleine deelopdrachten. Hierdoor heeft iedereen een redelijk aandeel en kan gewerkt worden aan verantwoordelijkheden. We hebben tot nog toe enkel kleine verantwoordelijkheden van elkaar geëist en dus is hierin nog ruimte voor groei. Dit is niet raar, sommige leden kennen elkaar immers nog niet zolang. Wel is afgesproken om volgens strikte afspraken (planning) te werken en om eerlijk en open tegen elkaar te zijn. Dit betekent voor ons om in de communicatie duidelijk naar elkaar te zijn. Tijdens overleg is wel te merken dat ieder groepslid een eigen input heeft in het geheel. En daar wordt ook naar geluisterd. De omgang verloopt respectvol en dit draagt bij aan het groepsgevoel. Voor sterke meningsverschillen e.d. is het nog te vroeg. Tot op heden zijn we erg tevreden over onze DOT, zo hebben we tijdens onze laatste bespreking unaniem geconcludeerd.

Samenwerking
Voor de uitwerking van de eerste opdracht zijn er in de groep twee subgroepjes ontstaan. Dit komt door de vorm waarin we de opdracht hebben besloten te gieten. Jorrit en Rick werken enerzijds samen aan een onderdeel (Sociale Media) in de opdracht. Jurre en Erik werken anderzijds samen aan een ander onderdeel (Basisvaardigheden Word). Hierover meer in ‘product en ontwerpkeuzes’.
Over de kwaliteit van de samenwerking is nog weinig te zeggen aangezien we net zijn gestart. Wel kunnen we stellen dat de samenwerking tot nu toe goed verloopt. Door middel van Skype overleg zijn we in staat te brainstormen en na te denken over elkaars werk.

Product en het belang voor de opdrachtgevers.
Onze uitwerking kent een tweedeling. De Mbo-school, waar Jurre werkzaam is, geeft aan dat er onder de groep 1e en 2e jaars studenten tekortkomingen zijn in de basisvaardigheden ICT. De problemen komen vooral voor in het gebruik van tekstverwerkingsprogramma Word. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor ‘betere begeleiding’ van de doelgroep met betrekking tot het gebruik van sociale media.
We hebben als DOT besloten om in te haken op deze twee onderwerpen. Uit de nog onvolledige literatuurstudie is reeds naar voren gekomen dat er op basisscholen en mbo scholen minimaal aandacht wordt besteed aan specifieke leerlijnen voor ICT en ontwikkeling. Kortgezegd, het vak Informatica of ICT-leer wordt niet of nauwelijks (meer) onderwezen. Dit kan als een mogelijke verklaring worden genoemd voor de problemen die leerlingen, eenmaal in het beroepsonderwijs ondervinden. Er zal een groter literatuuronderzoek worden gedaan om te kijken naar de competenties die horen bij de basale en gevorderde vaardigheden voor het programma Word (Jurre/Erik). Ook de sociale media competenties worden nader onderzocht (Rick en Jorrit). Dit vormt samen de literaire basis van waaruit keuzes kunnen worden gemaakt voor het praktijkdeel.


Ontwerpkeuzes

Tijdens de uitvoering van dit project werken we de twee thema’s als volgt uit:
Allereerst wordt een enquête afgenomen onder de doelgroep van het onderzoek. De Ja/nee vragen in de enquête inventariseren welke specifieke vaardigheden er (in het gebruik van Word én in het gebruik van sociale media) nog moeten worden aangeleerd. Het doel is het bepalen van de leerbehoeften van de doelgroep. Op basis van deze resultaten, in combinatie met de resultaten uit de literatuur wordt getracht een toegespitst lespakket samen te stellen om leerlingen in staat te stellen hun algemene vaardigheden met betrekking tot WORD naar een hoger niveau te tillen. Het lespakket moet  de school, naast de vaardigheden in WORD, ook helpen om de vaardigheden in sociale media bij de doelgroep te verbeteren. We spitsen deze lessen toe op de leerbehoeften en de competenties uit de literatuur.

Individuele taken
Op dit moment zijn er binnen de subgroepjes afspraken gemaakt over de uitwerking van de onderdelen. Hierin worden de taken verdeeld en geldt de afspraak dat iedere dinsdag, zonder tegenbericht, al het afgesproken werk klaar. Op dinsdagen wordt namelijk Skype overleg gevoerd over de voortgang en vervolgstappen.
Op die manier plannen en werken we van week tot week. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn aandeel in het geheel. Wel worden de stukken onderling van elkaar gelezen en voorzien van feedback. Zo ook in deze blog. Op deze wijze bewaken we onze gezamenlijke visie op de opdracht om overlap en uiteenloop tegen te gaan.


Bron 1:
Vliet, V. van. (2015). Vijf fasen van groepsontwikkeling (Tuckman), Geraadpleegd op 10 februari 2015, van http://www.scienceprogress.nl/organisatie/vijf-fasen-van-groepsontwikkeling-tuckman

Ter illustratie van onze samenwerking, het volgende (schokkende) beeld: